കെ.എസ്സ്.റ്റി.എ സമരഭടന്മാര്‍ ആലപ്പുഴ ഡി.ഡി ഓഫീസ് ഉപരോധിക്കുന്നു.